So sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính là hai loại hình cấp tín dụng phổ biến hiện nay. Giữa hai công ty này cùng thực hiện một số hoạt động chung, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Do đó, nhiều khách hàng còn nhầm lẫn giữa hai loại hình tín dụng với nhau. Vì vậy, ACB Leasing sẽ giúp khách hàng so sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính để tạo tiền đề phân biệt chúng với nhau. Cùng tìm hiểu điểm nổi bật giữa công ty tài chính và cho thuê tài chính qua bài viết sau nhé!

So sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Khái niệm về công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Để so sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính một cách chính xác nhất, bạn cần hiểu rõ khái niệm của hai loại hình này. Căn cứ Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính được ban hành và có hiệu lực từ ngày 7/5/2014, hai khái niệm trên có thể hiểu như sau:

 • Công ty tài chính tổng hợp là công ty có khả năng thực hiện các hoạt động được quy định cụ thể tại Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định 39.
 • Công ty tài chính chuyên ngành bao gồm: công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng và công ty cho thuê tài chính.
 • Công ty tài chính bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho đối tượng có phát sinh giao dịch bán hàng. Hình thức cấp tín dụng thông qua việc mua bán các khoản phải thu phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa giữ bên mua và bên bán hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
 • Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty cấp tín dụng cho khách hàng để tiêu dùng cá nhân. Nghiệp vụ của hình thức tiêu dùng cá nhân gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.
 • Công ty cho thuê tài chính (công ty CTTC) là hoạt động cấp tín dụng trong thời gian trung và dài hạn. Hoạt động cho thuê tài chính dựa trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa hai bên. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản phục vụ cho thuê tài chính thỏa yêu cầu của bên thuê tài chính . Bên thuê tài chính có quyền sử dụng tài sản thuê tài chính và trách nhiệm thanh toán định kỳ theo quy định trong hợp đồng. Bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản đến khi hợp đồng hết hạn, quyền sở hữu được chuyển giao cho bên thuê tài chính.

Khái niệm công ty cho thuê tài chính

>>> Tìm hiểu thêm: Thuê tài sản là gì và Điều kiện cho thuê tài chính.

Hoạt động của công ty tài chính

Công ty tài chính có quyền thực hiện một số hoạt động ngân hàng dựa trên giấy phép như:

 1. Nhận tiền gửi đến từ tổ chức, trừ tiền gửi cá nhân như các ngân hàng.
 2. Công ty tài chính có quyền phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu cho mục đích huy động vốn của tổ chức. 
 3. Công ty tài chính có thể vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, cũng như Ngân hàng Nhà nước.
 4. Thực hiện các hoạt động cho vay như: cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.
 5. Bảo lãnh dựa trên quy định về bảo lãnh ngân hàng.
 6. Thực hiện hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và một số giấy tờ khác.
 7. Tương tự ngân hàng, công ty tài chính có thể phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hoạt động tín dụng khác.

Lưu ý: Trừ ba hoạt động đầu, công ty tài chính chỉ có thể giao dịch với pháp nhân, còn những hoạt động còn lại có thể thực hiện với cả pháp nhân và cá nhân.

Ngoài ra, công ty tài chính có thể thực hiện các hoạt động khác như: kinh doanh, mua, bán trái phiếu Chính phủ, doanh nghiệp, đại lý kinh doanh bảo hiểm, cung cấp dịch vụ tư vấn,...

Công ty tài chính thực hiện được nhiều nhiệm vụ ngân hàng

Công ty tài chính thực hiện được nhiều nhiệm vụ ngân hàng

Hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Trước khi so sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, chúng ta hãy đến với các hoạt động mà công ty cho thuê tài chính có thể thực hiện được.

Hoạt động ngân hàng

 Công ty cho thuê tài chính có thể thực hiện một số hoạt động ngân hàng như:

 • Nhận tiền gửi từ các tổ chức.
 • Giúp tổ chức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu.
 • Công ty cho thuê tài chính có thể vay vốn tổ chức tín dụng, tài chính trong và ngoài nước. Ngoài ra, công ty CTTC cũng có thể vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn.
 • Hoạt động cho thuê tài chính (leasing).
 • Công ty CTTC cho bên thuê tài chính vay bổ sung vốn lưu động.
 • Nếu tổng tài sản cho thuê vận hành (theo giá trị thực) ≤ 30% tổng tài sản công ty CTTC thì có thể hoạt động cho thuê vận hành.
 • Thực hiện các hình thức cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Cho thuê vận hành

Cho thuê vận hành

Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính là một trong những hình thức cấp tín dụng phổ biến hiện nay. Doanh nghiệp, tổ chức sẽ được cấp vốn lưu động trong trung và dài hạn để phục vụ các mục đích kinh doanh.

 • Khi kết thúc thời hạn hợp đồng CTTC, bên cho thuê có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu cho bên thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận trước đó đã ký kết.
 • Khi kết thúc thời hạn hợp đồng CTTC, bên thuê có quyền mua lại tài sản với giá danh nghĩa. Tại thời điểm mua lại, giá này thấp hơn giá trị thực của tài sản cho thuê.
 • Thời gian tài trợ CTTC bằng ít nhất 60% thời gian khấu hao tài sản đó.
 • Tổng số tiền thuê tài chính ≥ giá trị tài sản tại thời điểm ký hợp đồng.

Tiền thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị thực của tài sản

Tiền thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị thực của tài sản 

Hoạt động mở tài khoản

Công ty cho thuê tài chính có hỗ trợ nhận tiền gửi phải mở một tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, tài khoản này phải được duy trì số dư bình quân ≥ mức dự trữ bắt buộc.

Công ty cho thuê tài chính có thể mở tài khoản thanh toán tại bất kỳ ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các hoạt động khác

Ngoài những hoạt động của công ty cho thuê tài chính được kể trên, tổ chức CTTC còn:

 • Tiếp nhận vốn ủy thác từ Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc được tổ chức bởi Ngân hàng Nhà nước.
 • Hoạt động mua/bán trái phiếu Chính phủ.
 • Các hoạt động như kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác CTTC theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Hoạt động như một đại lý kinh doanh bảo hiểm.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính và đầu tư CTTC.

Công ty CTTC hoạt động dịch vụ tư vấn ngân hàng

Công ty CTTC hoạt động dịch vụ tư vấn ngân hàng

So sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung 2017, chúng ta có thể phân tích, so sánh chi tiết giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Cụ thể nội dung như bảng sau:

 

Công ty tài chính

Công ty cho thuê tài chính

Nhận tiền gửi

Chỉ nhận tiền gửi tổ chức (điểm a, Khoản 1, Điều 108) 

Nhận tiền gửi tổ chức (Khoản 1, Điều 112)

Phát hành giấy tờ có giá trị

Huy động vốn của tổ chức bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu

Cho vay

Cho vay với mọi pháp nhân bằng hình thức vay trả góp và vay tiêu dùng (điểm d, Khoản 1, Điều 108).

Chỉ cho bên thuê tài chính vay bổ sung vốn lưu động (Khoản 1, Điều 112).

Vay vốn Ngân hàng nhà nước

Có thể (điểm c, Khoản 1, Điều

Có thể (Khoản 3, Điều 112)

Vay vốn tổ chức tín dụng hoặc tài chính

Có thể (điểm c, Khoản 1, Điều 108)

Có thể (Khoản 3, Điều 112)

Tham gia thị trường tiền tệ

Có thể (Khoản 2, Điều 111)

Chỉ tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua/bán trái phiếu Chính phủ (Khoản 2 và 3, Điều 116)

Hoạt động kinh doanh khác

Có thể (Điều 111)

Có thể (Điều 116)

Cho thuê tài chính 

Khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (điểm g, Khoản 1, Điều 108)

Có thể. Ngoài ra có thể hoạt động bổ sung vốn lưu động và cho thuê vận hành đối với bên thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính uy tín tại Việt Nam

Lịch sử ngành cho thuê tài chính ở Việt Nam mới chỉ hơn 20 năm, nhưng đã tạo được nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Trên thị trường có nhiều công ty cho thuê tài chính khác nhau. Tuy nhiên, không phải tất cả điều đảm bảo uy tín và mang lại lợi ích cho khách hàng.

Nhiều công ty cho thuê tài chính lớn như: VietinBank Leasing, Sacombank - LC, VILC,... Trong đó, ACB Leasing là công ty cho thuê tài chính uy tín, với 100% vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). 

ACB Leasing - công ty cho thuê tài chính uy tín

ACB Leasing - công ty cho thuê tài chính uy tín

Công ty được thành từ ngày 16/7/2007, trải qua nhiều năm hoạt động và phát triển. ACB Leasing thấm nhuần tư tưởng kinh doanh, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi không ngừng đa dạng hóa dịch vụ để mở rộng hệ thống khách hàng. Quá đó, ACB Leasing có thể hỗ trợ vốn lưu động cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

ACB Leasing tài trợ lên đến 90% giá trị định giá đối với các tài sản là phương tiện, xe. Đối với máy móc, thiết bị được hỗ trợ lên đến 85% giá trị định giá. Ngoài ra, khi hết hạn hợp đồng cho thuê tài chính, doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản với giá danh nghĩa thấp hơn so với giá trị thực tài sản tại cùng thời điểm.

So sánh giữa công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính giúp khách hàng dễ phân biệt giữa hai loại hình tài chính phổ biến này. Dịch vụ của công ty tài chính sẽ phù hợp với khách hàng là cá nhân hơn doanh nghiệp. Trong khi đó, công ty CTTC giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động và cho thuê vận hành.