Trụ sở chính

Ban Điều Hành

Trần Văn Tâm
Trần Văn Tâm

Tổng Giám Đốc

SĐT: 028 6290 5966

Mail: tamtv@acb.com.vn

Phòng kinh doanh

Phan Thanh Tâm
Phan Thanh Tâm

Chuyên Viên QHKH

SĐT: 0905 331 516

Mail: tampt03@acb.com.vn

Lê Huỳnh Giang
Lê Huỳnh Giang

Giám đốc kinh doanh

SĐT: 0918 637 879

Mail: gianglh.acbl@acb.com.vn

Phòng quan hệ đối tác

Trần Minh Thuấn
Trần Minh Thuấn

Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác

SĐT: 0932 436 918

Mail: thuantm@acb.com.vn

Phòng dịch vụ khách hàng

Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc

Trưởng phòng DỊch vụ khách hàng

SĐT: 0903789622

Mail: tructt@acb.com.vn