Thuê Tài Chính - KHDN

QUY TRÌNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ACBL

Bước 1:

Quý khách hàng lựa chọn tài sản từ nhà cung cấp.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận cho thuê.

Bước 4:

ACB Leasing giải ngân thanh toán cho Nhà cung cấp và bàn giao tài sản cho Quý khách hàng.

Bước 5:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

HỒ SƠ - BIỂU MẪU 

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
01 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ công ty

02  Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

01   Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, tờ khai VAT 2 năm gần nhất           
02   Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào) 
03   Sao kê tài khoản tại các ngân hàng 2 năm gần nhất         
04  Hồ sơ khác(Nếu cần)

C

HỒ SƠ TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH

01   Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, báo giá)

 

Bán Và Thuê Lại - KHDN

QUY TRÌNH BÁN VÀ THUÊ LẠI
 
Bước 1:

Quý khách hàng lựa chon tài sản để bán cho ACB Leasing và thuê lại chính tài sản đó.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản, sau khi có thông báo chấp thuận.

Bước 4:

Bàn giao tài sản.

Bước 5:

ACB Leasing giải ngân cho Quý khách hàng.

Bước 6:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi. 

Bước 7:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

HỒ SƠ - BIỂU MẪU 

HỒ SƠ BÁN VÀ THUÊ LẠI

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
01 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ công ty

02  Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

01   Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, tờ khai VAT 2 năm gần nhất           
02   Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào) 
03   Sao kê tài khoản tại các ngân hàng 2 năm gần nhất         
04  Hồ sơ khác(Nếu cần)

C

HỒ SƠ TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH

01   Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, hóa đơn)

 

Thuê Tài Chính - KHCN

QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH


Bước 1:

Quý khách hàng lựa chọn tài sản từ nhà cung cấp.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận cho thuê.

Bước 4:

ACB Leasing giải ngân thanh toán cho Nhà cung cấp và bàn giao tài sản cho Quý khách hàng.

Bước 5:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

HỒ SƠ - BIỂU MẪU 

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
01 

Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính và người hôn phối

B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

01   Hợp đồng lao động          
02   Sao kê lương 2 năm gần nhất hoặc các giấy tờ chứng minh thu nhập khác(Nếu cần)
03   Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản (nếu có)        

C

HỒ SƠ TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH

01   Hồ sơ liên quan đến tài sản( Hợp đồng, báo giá)

 

Bán Và Thuê Lại - KHCN

QUY TRÌNH BÁN VÀ THUÊ LẠI
 

 

 

Bước 1:

Quý khách hàng lựa chon tài sản để bán cho ACB Leasing và thuê lại chính tài sản đó.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản, sau khi có thông báo chấp thuận.

Bước 4:

Bàn giao tài sản.

Bước 5:

ACB Leasing giải ngân cho Quý khách hàng.

Bước 6:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi. 

Bước 7:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

HỒ SƠ - BIỂU MẪU 

HỒ SƠ BÁN VÀ THUÊ LẠI

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
01 

Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính và người hôn phối

B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

01   Hợp đồng lao động          
02   Sao kê lương 2 năm gần nhất hoặc các giấy tờ chứng minh thu nhập khác(Nếu cần)
03   Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản (nếu có)        

C

HỒ SƠ TÀI SẢN THUÊ TÀI CHÍNH

01   Hồ sơ liên quan đến tài sản( Hợp đồng, báo giá)