A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
 01  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ công ty
 02  Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 01  Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, tờ khai VAT 2 năm gần nhất
 02  Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào) 
 03  Sao kê tài khoản tại các ngân hàng 2 năm gần nhất
 04  Hồ sơ khác (nếu cần)
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN
 01  Hồ sơ về tài sản thuê tài chính (hợp đồng, báo giá)

Công ty Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Á Châu, Tầng 9 ACB Tower, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

A  HỒ SƠ PHÁP LÝ 2
 01  Giấy căn cước công dân/hộ chiếu
 02  Hộ khẩu của cá nhân thuê tài chính và người hôn phối (nếu có)
B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 01  Hợp đồng lao động
 02  Sao kê lương 2 năm gần nhất hoặc các giấy tờ chứng minh thu nhập khác (nếu cần)
 03  Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản (nếu có)  
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN
 01  Hồ sơ liên quan đến tài sản (hợp đồng, báo giá)

Công ty Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Á Châu, Tầng 9 ACB Tower, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh