Thuê Tài Chính - KHDN

QUY TRÌNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ACBL

Bước 1:

Bên thuê lựa chọn tài sản từ nhà cung cấp.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận cho thuê.

Bước 4:

Thanh toán và nhận bàn giao tài sản.

Bước 5:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

HỒ SƠ - BIỂU MẪU

 

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

01 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

X02  Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật

X03  Điều lệ công ty


X


04  Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng


X


B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH
01   Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiển tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính...) X

02   Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào) X

03   Sao kê giao dịch thu tiền tại các ngân hàng 3 năm gần nhất X

04  Tài khoản chi tiết tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chính
+ Phải thu khách hàng
+ Phải trả người bán
+ Hàng tồn kho
+ Vay ngắn hạn/trung dài hạnX

05 Tờ khai VAT 3 năm gần nhấtX

06 Danh mục tài sản cố định ( nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao trong năm, giá trị còn lại) tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chínhX

07
 Kế hoạch kinh doanh năm sắp tớiX

C

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH
01   Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, báo giá)
D

BIỂU MẪU

 
01    Giấy đề nghị thuê tài chính và phương án thuê tài chính - KHDN 

Tải về

 

Bán Và Thuê Lại - KHDN

QUY TRÌNH BÁN VÀ THUÊ LẠI
 
Bước 1:

Bên thuê lựa chọn tài sản để ACB Leasing mua và cho thuê lại.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận.

Bước 4:

Bàn giao tài sản.

Bước 5:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

HỒ SƠ - BIỂU MẪU

 

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

01 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

X02  Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật

X03  Điều lệ công ty


X


04  Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng


X


B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH
01   Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiển tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính...) X

02   Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào) X

03   Sao kê giao dịch thu tiền tại các ngân hàng 3 năm gần nhất X

04  Tài khoản chi tiết tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chính
+ Phải thu khách hàng
+ Phải trả người bán
+ Hàng tồn kho
+ Vay ngắn hạn/trung dài hạnX

05 Tờ khai VAT 3 năm gần nhấtX

06 Danh mục tài sản cố định ( nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao trong năm, giá trị còn lại) tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chínhX

07
 Kế hoạch kinh doanh năm sắp tớiX

C

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH
01   Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, báo giá)
D

BIỂU MẪU

 
01    Giấy đề nghị thuê tài chính và phương án thuê tài chính - KHDN 

Tải về