Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Cho thuê tài chính nhiệm kỳ IV

Đại hội Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019–2022) đã bầu ông Phạm Ngọc Long – Tổng giám đốc Công ty CTTC VietinBank làm Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam.


Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ IV

Ngày 12/4/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 – 2022) và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV (2019–2022). Theo đó, Hiệp hội sẽ nghiên cứu xây dựng phương án phát triển phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế; đồng thời xây dựng tiếng nói chung thống nhất của Hiệp hội trong việc đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển ngành CTTC tại Việt Nam.

Thực hiện tốt vai trò, chức năng cầu nối, tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với các công ty CTTC Hội viên trong việc báo cáo, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách; Tổ chức công tác nghiên cứu pháp luật và nghiệp vụ, hỗ trợ Hội viên trong hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên; Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền để xã hội và công chúng hiểu biết nhiều hơn về hoạt động CTTC…

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2019–2022). Ông Phạm Ngọc Long – Tổng giám đốc Công ty CTTC VietinBank được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam; ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CTTC Vietcombank làm Phó Chủ tịch Hiệp hội và ông Cao Văn Uy làm Tổng thư ký Hiệp hội.

Công ty CTTC hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của công tài chính và công ty cho thuê tài chính và các Thông tư quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tính đến 31/12/2018, hệ thống công ty CTTC có tổng tài sản đạt 11.167.617 triệu đồng; Vốn điều lệ 2.995.627 triệu đồng; Dư nợ đạt 9.630.788 triệu đồng; Lãi trước thuế là 312.434 triệu đồng.

Đức Nghiêm

Nguồn: https://thoibaonganhang.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-hiep-hoi-cho-thue-tai-chinh-nhiem-ky-iv-86849.html