Lợi ích cho thuê tài chính

CHO THUÊ TÀI CHÍNH VAY NGÂN HÀNG
Giống nhau 

- Đều là hình thức cấp tín dụng
- Tài sản:

        + Khách hàng được toàn quyền sử dụng tài sản và tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

        + Được hạch toán là tài sản cố định trong bảng tổng kết tài sản của Quý khách hàng.

        + Giá trị khấu hao được tính vào chi phí để giảm trừ vào thuế

- Lãi cho thuê tài chính tính theo phương pháp dư nợ giảm dần.

KHÁC NHAU
 Quyền sở hữu Công ty Cho thuê tài chính, kết thúc thời gian quyền sở hữu được chuyển giao cho khách hàng thuê (khách hàng không tốn phí trước bạ). Khách hàng
Khấu hao Được tính khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh để đổi mới công nghệ. Khấu hao theo qui định của Bộ Tài Chính.
Tỉ lệ cho vay Thường cao hơn Thường thấp hơn

Tin tức khác