Khách hàng doanh nghiệp

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
 01  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ công ty
 02  Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 01  Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; Tờ khai VAT 2 năm gần nhất
 02  Sao kê tài khoản tại các ngân hàng 2 năm gần nhất 
 03  Hợp đồng đầu vào/ đầu ra có giá trị lớn và hồ sơ khác (nếu có)
 04  Hồ sơ khác (nếu cần)
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN
 01  Hồ sơ về tài sản thuê tài chính (Hợp đồng, báo giá)

 

Tin tức khác

Hồ sơ - Biểu mẫu