Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Danh mục hồ sơ đề nghị thuê tài chính In

A. Hồ sơ pháp lý của người đại diện theo pháp luật và của công ty.

B. Hồ sơ tài chính

 1. Báo cáo tài chính của 3 năm và Quý gần nhất đến thời điểm thuê tài chính
  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bảng lưu chuyển tiền tệ
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 2. Hợp đồng kinh tế có liên quan
 3. Chi tiết khoản phải thu, khoản phải trả, hàng tồn kho
 4. Tờ khai VAT
 5. Danh mục tài sản cố định (nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao trong năm, giá trị còn lại)

C. Hồ sơ thuê tài chính

 1. Hợp đồng mua bán tài sản
 2. Hóa đơn
 3. Giấy đề nghị thuê tài chính (theo mẫu ACB Leasing)
 4. Thông tin về tài sản thuê tài chính và nhà cung cấp.